A-
 A 
A+
Open login

ข่าวสาร-โปรโมชั่น

pro-22-1-61.gif
pm-04-61-1
 

 


   ACK00016 ACT00034 ACK00015 ACK00014 PFT00046 LHC00011 ACT00033  ACT00031  ACT00029 LPB00019 LHC00010 LHC00009 ACT00025 ACT00024 PFT00045 LPB00018 ACT00023 LPB00017 PFT00044       

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:47 น.    | เขียนโดย Administrator    PDF พิมพ์ อีเมล

comment

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2017 เวลา 13:52 น. )
 
สินค้าใหม่ & สินค้าแนะนำ
วันศุกร์ที่ 03 พฤษภาคม 2013 เวลา 21:53 น.    | เขียนโดย Administrator    PDF พิมพ์ อีเมล
ACT00034

รหัสสินค้า: LPB00020

ชื่อสินค้า: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับใช้เรียน)new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A5

ราคาสินค้า: 200 บาท

ACK00016

รหัสสินค้า: ACK00016

ชื่อสินค้า: รู้ลึก-รู้ทัน ชนะคดีจารจร new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A5

ราคาสินค้า: 180 บาท

       
ACK00015

รหัสสินค้า: ACK00015

ชื่อสินค้า: เทคนิคการซักความให้ชนะคดี new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A5

ราคาสินค้า: 150 บาท

ACK00014

รหัสสินค้า: ACK00014

ชื่อสินค้า: รู้ลึก-รู้จริง กฎหมายที่ดิน ว่าด้วยการครอบครองปรปักษ์ new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A4

ราคาสินค้า: 550 บาท

       
PFT00046

รหัสสินค้า: PFT00064

ชื่อสินค้า: หนังสือคู่มือนักศึกษา เขียนตอบข้อสอบกฎหมาย (ฉบับสอบภาคหนึ่ง) new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A5

ราคาสินค้า: 150 บาท

LHC00011

รหัสสินค้า: LHC00011

ชื่อสินค้า: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 new-th

ปก: แข็ง

ขนาด: A5

ราคาสินค้า: 380 บาท

       
ACT00033

รหัสสินค้า: ACT00033

ชื่อสินค้า: รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A5

ราคาสินค้า: 140 บาท

ACT00032

รหัสสินค้า: ACT00032

ชื่อสินค้า: รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศnew-th

ปก: อ่อน

ขนาด: เล่มเล็ก

ราคาสินค้า: 70 บาท

       
ACT00031

 

รหัสสินค้า: ACT00031

ชื่อสินค้า: กฎหมายภาษีอากร-ประมวลรัษฎากร new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A5

ราคาสินค้า: 220 บาท

ACT00030

รหัสสินค้า: ACT00030

ชื่อสินค้า: กฎหมายภาษีอากร-ประมวลรัษฎากรnew-th

ปก: อ่อน

ขนาด: เล่มเล็ก

ราคาสินค้า: 90 บาท

       
ACT00029

รหัสสินค้า: ACT00029

ชื่อสินค้า: รวมกฎหมายแรงงาน new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A5

ราคาสินค้า: 140 บาท

ACT00028

รหัสสินค้า: ACT00028

ชื่อสินค้า: รวมกฎหมายแรงงาน new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A6

ราคาสินค้า: 70 บาท

       
LPB00019

รหัสสินค้า: LHC00010

ชื่อสินค้า: ประมวลกฎหมายอาญา & พรบ.คุมประพฤติ (ฉบับแก้ไขล่าสุด พ.ศ.2561) new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A5

ราคาสินค้า: 100 บาท

LHC00010

รหัสสินค้า: LHC00010

ชื่อสินค้า: ประมวลกฎหมายอาญา new-th

ปก: แข็ง

ขนาด: A4

ราคาสินค้า: 180 บาท

       
LHC00009

รหัสสินค้า: LHC00009

ชื่อสินค้า: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ new-th

ปก: แข็ง

ขนาด: A4

ราคาสินค้า: 280 บาท

ACT00025

รหัสสินค้า: ACT00027

ชื่อสินค้า: รวมกฎหมายคดีปกครอง new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A6

ราคาสินค้า: 70 บาท

       
ACT00025

รหัสสินค้า: ACT00026

ชื่อสินค้า: รวมกฎหมายคดีปกครอง new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A5

ราคาสินค้า: 140 บาท

ACT00024

รหัสสินค้า: ACT00025

ชื่อสินค้า: กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A6

ราคาสินค้า: 60 บาท

       
ACT00024

รหัสสินค้า: ACT00024

ชื่อสินค้า: กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A5

ราคาสินค้า: 120 บาท

LPB00018

รหัสสินค้า: LPB00018

ชื่อสินค้า: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับแก้ไขใหม่ล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๑) new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A5

ราคาสินค้า: 200 บาท

       
PFT00045

รหัสสินค้า: PFT00045

ชื่อสินค้า: คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบ ข้าราชการอัยการ new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A4

ราคาสินค้า: 400 บาท

LPB00017

รหัสสินค้า: LPB00017

ชื่อสินค้า: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับแก้ไขใหม่ล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๑) new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A5

ราคาสินค้า: 140 บาท

       
PFT00044

รหัสสินค้า: PFT00044

ชื่อสินค้า: หนังสือคู่มือนักศึกษา เขียนตอบข้อสอบกฎหมาย (ฉบับสอบภาคสอง) new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A5

ราคาสินค้า: 200 บาท

ACT00022

รหัสสินค้า: ACT00022

ชื่อสินค้า: พระราชบัญญัติศุลกากร new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A4

ราคาสินค้า: 200 บาท

       
ACT00021

รหัสสินค้า: ACT00021

ชื่อสินค้า: พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A4

ราคาสินค้า: 200 บาท

PO00068

รหัสสินค้า: LBP00016

ชื่อสินค้า: ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณา ความอาญา (ฉบับแก้ไขใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2561) new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A6

ราคาสินค้า: 120 บาท

       
PO00067

รหัสสินค้า: LPB00015

ชื่อสินค้า: ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง-ความอาญา (ฉบับแก้ไขใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2561) new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A6

ราคาสินค้า: 120 บาท

PO00066

รหัสสินค้า: LPB00014

ชื่อสินค้า: ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับแก้ไขใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2561) 

ปก: อ่อน

ขนาด: A6

ราคาสินค้า: 60 บาท

       
PO00065

รหัสสินค้า: LPB00013

ชื่อสินค้า: ประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (ฉบับแก้ไขใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2561) new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A6

ราคาสินค้า: 120 บาท

PO00064

รหัสสินค้า: LPB00012

ชื่อสินค้า: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับแก้ไขใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2561) new-th

ปก: อ่อน

ขนาด: A5

ราคาสินค้า: 120 บาท

       
PH00056

รหัสสินค้า: LHC00008

ชื่อสินค้า: ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง - ความอาญา new-th

ปก: แข็ง

ขนาด: A5

ราคาสินค้า: 340 บาท

PK00187

รหัสสินค้า: LHC00007

ชื่อสินค้า: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ปี 2561 new-th

ปก: แข็ง

ขนาด: A4

ราคาสินค้า: 220 บาท

       

 


 

 


แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2018 เวลา 13:55 น. )